Archetypy

Tao, které se dá popsat slovy, není stálé Tao, je to jen jméno, kterým se dá pojmenovat, a to už není věčné jméno. A to proto, že jméno je jen jedno.
A tak bylo bezejmenné počátkem všeho a z něj přišlo jméno, co nazvalo pojmenovatelné a to je matkou tisíce věcí.
A proto jen člověk prázdný a bez přání uvidí počáteční jemnost, ale jen naplněný prázdnotou a bez přání vidí povstávající úplnost. A to je spojení nebe a země, ducha a hmoty a v jednotě.
A to obojí má tak společný původ a různá jména, my jej však dohromady nazýváme tajemstvím. A to tajemstvím hlubším než hlubina sama. A branou k počátku...


Hledáte-li CESTU SAMI k SOBĚ, pak pracujete se svými  ARCHETYPY. Mě v jejich hledání pomohla cesta filosofie Tao.

Archetypy jsou formy lidského vnímání a prožívání světa spočívající na instinktivním základě. Jsou to obrazy určitých tendencí a sil přítomných v nás, vnitřních instinktivních struktur, které jsou nám vrozené, ale nejsou vědomé. Tyto spontánně se vynořující obrazy instinktů, jsou zakotveny ve zvláštnostech živého organismu a existují patrně i ve zvířatech. Vstupem do lidského světa nabyly nových, lidských, komplikovanějších forem. V tomto smyslu jsou ne-li věčné, tak alespoň tak staré jako člověk a vyvíjejí se jen pokud se vyvíjejí a mění biologické a psychické základy člověka. Jejích vnější podoby a projevy jsou však proměnlivé, protože jsou do velké míry projevem lidské kultury.

Projekce archetypů vznikají a vyvíjejí se jako stará božstva v mýtech, mají tedy vývojový aspekt. Archetypy se projevují ve snech a viděních, ve fantazii, v umění a v životních situacích. Vystopovat činnost archetypálních struktur přímo ve vlastním chování je bez přípravného studia a cviku pro člověka velmi těžké. Proto je výhodou, že jejich obrazy vidíme ve snech; podle těchto obrazů poznáváme, které vzorce chování jsou v nás momentálně aktivní, a můžeme se svému nitru lépe přizpůsobit.

Není-li archetyp prezentován ve snu, neznamená to, že ho v sobě nemáme. Prostě není aktivní a je přítomen jen potenciálně - to jest v možnosti. Obrazy archetypů jsou silně ovlivněné a modifikované kulturou ve které žijeme, a naší životní zkušeností.

Archetypy existují ve vývojových stupních a mohou přecházet jeden v druhý. Jsou to živé jevy a je těžké říci o nich něco určitého, ostatně tak je tomu se všemi psychickými jevy a pojmy. Všechny takové pojmy jsou jen zjednodušenými pomůckami, které potřebujeme, abychom mohli o těchto věcech nějak myslet a hovořit.

Archetyp není sám o sobě ani dobrý, ani zlý a jeho pozitivní či destruktivní vliv záleží na tom, jak se k němu postavíme. Zda mu podlehneme, budeme ho ignorovat, či naopak respektovat a brát v úvahu. Archetypy jsou neutrální, tak jako jiné přírodní jevy, jako vítr nebo voda; neobejdeme se bez nich, prospívají nám, ale jestliže je neznáme nebo je záměrně ignorujeme, mohou nám i velice uškodit.

Našemu vědomému egu připadá úloha uvědomit si vliv těchto archetypálních postav, které působí v našem „mimovědomí“, pozorně je vyslechnout, přijmout jejich rady a sladit jejich působení. Archetypů je mnoho, tolik, kolik je typických životních situací. Nejvýrazněji se archetypy aktivizují ve významných přechodných údobích a životních změnách, které jsou univerzální lidskou zkušeností.

Paralela mezi instinktem a archetypem je zjevná zvláště v období fyziologických změn, jako jsou puberta, porod, stárnutí, smrt, kdy se člověk začne chovat určitým obecně známým způsobem (např. standardní chování mladého zamilovaného člověka, chování mladé matky, specifické způsoby starých lidí a podobně) a kdy se příslušné universální archetypy aktivují.

Archetypy se ale mohou objevovat kdykoli nebo stále, často v krizových obdobích našeho života, když potřebujeme vnitřní silu. Vychází z nich fascinující, záhadné, tajemné obrazy bytostí nebo i věcí nadané velkým nábojem energie, to znamená, že v nás vzbuzují silnou citovou odezvu a že jim také můžeme nevědomky úplně podlehnout. Archetypy dávají smysl našemu životu, jsou základem našich hlubokých tužeb.


ARCHETYPY a jejich poznávání se dají využít jak při cestě osobního rozvoje, tak při konzultacích ohledně firemního marketingu či budování značky. V životě každého člověka nastane chvíle, kdy neví co dál a chce poradit... wizard.michal@gmail.com